ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจ หรือทำงานในประเทศไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน หากถูกตรวจสอบพบ หรือมีการร้องเรียนว่า ทำงานโดยผิดกฏหมายหรือรับเงินเดือนในประเทศ โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน โทษที่จะลงแก่ชาวต่างชาตินั้นมีตั้งแต่ปรับ จำคุก หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

 1. ชาวต่างชาตินั้นตัองมีที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และวีซ่าในขณะนั้นต้องมิใช่ วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าผ่านทาง

 2. ชาวต่างชาติต้องไม่ผิดคุณสมบัติตามที่ กรมแรงงานได้กำหนดกฏและข้อบังคับไว้

เงื่อนไขและคุณสมบัติของบริษัทที่จะขอใบอนุญาตทำงานให้แก่พนักงานชาวต่างชาติ

 1. ถ้าบริษัทได้รับ BOI ( Board Of Investment ) บริษัทนั้นสามารถขอใบอนุญาตทำงานให้แก่ชาวต่างชาติได้หลายตำแหน่ง โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน

 2. ถ้าบริษัทไม่ได้รับ BOI ( Board Of Investment ) บริษัทนั้นต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 2 ล้านบาท

Bangkok work permit

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

เอกสารที่พนักงานชาวต่างชาติต้องเตรียมให้พร้อม

 1. รูปถ่าย
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. พาสปอต
 4. ใบจบการศึกษา
 5. ใบทรานสคริป
 6. Non – Immigrant Visa
 7. ใบสัมครงาน ที่ระบุวุฒิการศึกษา สถานศึกษาที่สำเร็จ รวมถึงประวัติการทำงานพร้อมรายละเอียด

เอกสารที่บริษัทต้องเตรียมให้พร้อม

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. สำเนา ภพ. 30
 3. สำเนา การส่งเงินสมทบของประกันสังคม
 4. รูปถ่ายออฟฟิส
 5. อื่นๆ

การอนุมัติใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน

การที่ใบอนุญาตทำงานจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นั้น นอกจากเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว การระบุตำแหน่งหน้าที่ และลักษณะงานที่ถูกต้องแม่นยำของชาวต่างชาติ ก็มีส่วนช่วยในการที่จะได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนนี้ทางทีมงานของเรามีประสบการณ์ และมีความคุ้นเคยเป็นอย่างมาก

บรัการเกี่ยวกับใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย

 • ขอใบอนุญาตทำงานใหม่

 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 • ยกเลิกใบอนุญาตทำงาน